حکیم امتیازات بدست آمده برای

 1. 30
  امتیاز: ‏24/11/2014

  من عاشق اینجام!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 2. 20
  امتیاز: ‏24/11/2014

  شما با این مقدار هم کافی نیستید !

  Your content has been liked 250 times.

 3. 15
  امتیاز: ‏24/11/2014

  جدا دوست داشتنیه!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 4. 10
  امتیاز: ‏24/11/2014

  من اینو خیلی دوست دارم

  Your messages have been liked 25 times.

 5. 2
  امتیاز: ‏24/11/2014

  کسی شما را دوست دارد

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 6. 10
  امتیاز: ‏24/11/2014

  نمی تونی توقف کنی

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 7. 5
  امتیاز: ‏24/11/2014

  بازگشت خود را ادامه دهید

  30 messages posted. You must like it here!

 8. 1
  امتیاز: ‏24/11/2014

  اولین پیام ما

  Post a message somewhere on the site to receive this.